Twisty Snack
Voor meer informatie kunt u desgewenst contact opnemen via onderstaande gegevens:
Telefoon
06 53 217 565
E-mail

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten, dan wel hoe verder benoemd.
2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over "klant" moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon, die uit hoofde van een met ons afgesloten koop- en/of huurovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst tot ons in een contractuele relatie staat of wenst aan te gaan. Met name wordt onder "klant" ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken en/of diensten (zullen) worden geleverd.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk door de betrokken partijen is overeengekomen.
4. Indien de klant naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de klant niet van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de klant doet derhalve aan het voorgaande niet af.
5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken en/of diensten)", wordt daaronder tevens verstaan de levering van producten en het verrichten werkzaamheden van welke aard dan ook.
Artikel 2. Offertes
1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële klant tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als een aanbod, welke eerst na een schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
2. Van de door ons gedane offertes maken ook deel uit: onze ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft ons eigendom en moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij alle rechten uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom.
3. Indien de order waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen 2 maanden na de dag waarop wij onze offerte deden bij ons is geplaatst, kunnen wij de kosten die voor ons aan het doen van onze offerte verbonden waren, aan de klant in rekening brengen.
Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst met ons komt pas eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.
2. De klant is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een periode van 10 werkdagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order betreft) 10 werkdagen na het geven van de order. Een verklaring van de klant dat hij zijn order wenst te annuleren of te wijzigen, afgegeven gedurende deze periode van 10 werkdagen, kan derhalve niet voorkomen dat de overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order alsnog tot stand komt, indien wij besluiten deze order alsnog ongewijzigd te aanvaarden binnen deze periode van 10 werkdagen.
3. De door ons aan de klant verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De klant wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 5 werkdagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, welke gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, dan wel die namens ons gemaakt en/of gedaan worden door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door de eigenaar van Twisty Snack/Twisty Dog, schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 4. Prijzen
1. Onze prijzen zijn excl. omzetbelasting tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de in de betreffende overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, afschrijvingskosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
3. Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de klant in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de klant, echter slechts indien wij ons binnen 1 maand na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de klant van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 10 werkdagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.
Artikel 5. Afleverings- en leveringstermijnen
1. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Echter, ingeval er in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.
2. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van onze producten, zaken en/of diensten op de in goed overleg afgesproken bezorglocatie.
3. Verzoekt een klant om de levering van zaken en/of diensten op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden (transport)kosten aan de klant in rekening brengen.
4. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan behouden wij ons het recht voor om iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
5. De klant is gehouden het gekochte en/of gehuurde binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd op (zulks te onzer keuze) op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek de in casu bevoegde rechter te verzoeken, dan wel te vorderen, om ons van de verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken te bevrijden. Tevens zijn wij gerechtigd om in voorkomende situaties om ons, zonder voorafgaande ingebrekestelling, bij de in casu bevoegde rechter, alsnog de openstaande betaling van het niet afgenomen gedeelte van de overeenkomst te vorderen. Indien blijkt dat de klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de klant overeenkomstig het bovenstaande in gebreke betaling blijft, worden de zaken en/of diensten geacht door ons te zijn afgeleverd.
Artikel 6. Reclame door de klant
1. De klant staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. De klant moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door ons verstrekte gegevens en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken en/of diensten. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de klant rekening te houden met gebruikelijke spelingen. De door ons geleverde zaken en/of diensten mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voorzover het gaat om kleine hoeveelheidverschillen en ondergeschikte wijzigingen.
2. Klachten van de klant, die betrekking hebben op gebreken aan zaken en/of diensten die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de klant binnen 5 werkdagen na levering (of binnen 10 werkdagen na factuurdatum) aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient schriftelijk en bij voorkeur per aangetekende brief te geschieden met daarin, onder opgave van de factuur, een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht.
3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de klant binnen 5 werkdagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht, zoals vermeld in lid 2.
4.
Ieder vorderingsrecht van de klant jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:
a. de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
b. de klant ons geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. de klant de zaken en/of diensten niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of dat hij de zaken en/of diensten heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien;
d.
de toepassing van het gebruik van de zaken en/of diensten met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de klant wordt voortgezet.
5. In geschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde zaken en/of diensten zal een door ons aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.
Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. Uitsluitend indien de (garantie)verplichtingen met betrekking tot de door ons geleverde zaken en/of diensten niet door derden (zoals fabrikanten, leveranciers) op zich zijn genomen, kan de klant jegens ons (garantie-) aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot de ingebrekestelling welke ontstaan is als gevolg van de door ons veroorzaakte en duidelijk waarneembare en verwijtbare nalatigheden.
2.
Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens een aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot (en zulks te onzer keuze):
a. (kosteloos) herstel van gebreken;
b. levering van vervangende zaken en/of diensten, dan wel producten, na terugontvangst van de gebrekkige zaken en/of diensten, dan wel producten;
c. terugbetaling van de ontvangen bedragen met betrekking tot de aan de klant gezonden factuur met ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voorzover deze overeenkomst op bedoelde zaken en/of diensten betrekking hebben;
d.
een in goed overleg met de klant te betalen schadeloosstelling.
3. Indien de klant zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de eerder overeengekomen zaken en/of diensten zelf wijzigingen heeft uitgevoerd, dan wel heeft doen laten uitvoeren, vervalt elke (garantie)verplichting onzerzijds.
4. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Als gevolg van de verplichting om het gekochte en/of gehuurde binnen de overeengekomen tijd af te nemen, zijn wij met name ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade.
4. De klant is niet gerechtigd de zaken en/of producten waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de klant. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de klant onder derden op te slaan.
4. De klant is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voorzover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de klant komen.
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
1. Door ons geleverde zaken, diensten, producten en overige werkzaamheden blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de klant aan ons verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de klant zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
2. De klant heeft niet het recht de door hem niet betaalde zaken en/of producten in (onder)pand te geven, te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te (laten) vestigen.
3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de klant toegestaan de geleverde zaken en/of producten aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is de klant gehouden de verkregen gelden onverwijld aan ons over te dragen, dan wel, indien deze niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan ons over te dragen.
4. Indien tengevolge van bewerking door de klant ons (intellectuele) eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde zaken, diensten en/of producten verloren is gegaan, is de klant verplicht onverwijld ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen op deze zaken, diensten en/of producten.
5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken en/of producten die zich onder de klant (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het algemene recht: met name behouden wij dan ook het recht de klant na het onder ons nemen van de zaken en/of producten tot schadevergoeding aan te spreken.
6. De klant is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken en/of producten te verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.
Artikel 9. Betaling
1. Betaling dient te geschieden in euro's tenzij dit anders wordt overeengekomen, zonder enige aftrek of korting, contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd ofwel door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening. Voorgaande in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, diensten en/of producten, althans uiterlijk binnen 10 werkdagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de feitelijke dag van creditering van onze bank of girorekening als de dag van betaling.
2. Indien de klant niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere kennisgeving met betrekking tot de ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien en voorzover er voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de klant, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de klant op te schorten.
3. Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken, diensten en/of producten of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de klant de verplichting blijft rusten tot teruggave van de geleverde zaken en/of producten. Blijft de klant in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van de klant, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 2% per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide (extra) kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de klant. Bovendien zijn alle nadelige financiële gevolgen als gevolg van de te late betaling of niet betaling voor rekening van de klant. Betalingen worden conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten gebracht, vervolgens daarna in mindering op de verschuldigde rente en tenslotte dan pas in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
4. Indien in de financiële positie van de klant na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de aflevering van de zaken, diensten en/of producten een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel om een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
5. Wij zijn gerechtigd om onze vorderingen over te dragen aan een incassobureau naar keuze.
6. De klant is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken en/of producten te verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.
Artikel 10. Overmacht
Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de klant ons niet tot schadevergoeding aanspreken.
Artikel 11. Toepasselijk recht
Op alle door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Artikel 12. Geschillenbeslechting
Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de in casu bevoegde rechter in Nederland.